HOTARAREA Nr. 1/09.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARAREA Nr. 1/09.01.2014 

Privind  acoperirea  definitivă din  excedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare

  

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;           

         Convocat azi, 09.01.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere:

          - proiectul de hotarire nr. 54/07.01.2014,  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           - art.  4.16. din Ordinul nr. 2020/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind  încheierea  exerciţiului bugetar pe anul 2013;     

          În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1. - Se aprobă  acoperirea  definitivă din  excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de  967.199,85 lei, conform art.  4.16. din Ordinul nr.  2020/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind  încheierea  exerciţiului bugetar pe anul 2013;      

          Art.2. - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de  biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 09.01.2014

                                                                                    la Poiana Mare