HOTARAREA NR. 10/12.02.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 10/12.02.2014

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Mare

pe anul 2014

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 12.02.2014 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1331/06.02.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36 alin. 4 lit a) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Poiana Mare pe anul 2014, dupa cum urmeaza:

Program venituri 2014 buget local

Denumire                                                       Cap.                            Suma (mii lei)             Cofin.

Impozit pe venit                                              03.02.18                      14.000                         -

Alte impozite pe venit, profit                          05.02.50                      9.000                           -

Impozit cladiri persoane fizice                        07.02.01.01                 82.000                         -

Impozit/taxa cladiri pers. juridice                   07.02.01.02                 71.000                         -

Impozit teren persoane fizice                          07.02.02.01                 543.000                       -

Impozit teren persoane juridice                       07.02.02.02                 19.000                         -

Taxa judiciara timbru                                      07.02.03                      2.000                           -

Alte impozite si taxe pe proprietate                07.02.50                      62.000                         -

Impozit mijloace transport pers. fizice            16.02.02.01                 168.000                       -

Impozit mijloace transport pers. juridice         16.02.02.02                 27.000                         -

Taxe si tarife eliberare licente                         16.02.03                      5.000                           -

Alte impozite si taxe                                       18.02.50                      2.000                           -

Venituri din concesiuni                                   30.02.05                      72.000                         -

Venituri din dobanzi                                       31.02.03                      8.000                           -

Venituri din prestari si servicii                        33.02.08                      11.000                         -

Taxe extrajudiciare de timbru                         34.02.02                      52.000                         -

Amenzi, penalitati, confiscari                         35.02                           93.000                         -

Taxe speciale                                                   36.02.06                      2.000                           -

TOTAL VENITURI PROPRII                  ------------                     1.242.000                    -

Sume defalcate TVS descentralizate              11.02.02                      4.120.000                    -

Sume defalcate TVA pentru echilibrare         11.02.06                      1.082.000              159.000    

Cote defalcate impozit pe venit                      04.02.01                      1.292.000                    -

Sume alocate de Consiliul Judetean               04.04.02                      1.296.000              191.000

Subventii ajutor incalzire locuinte populatie   42.02.34                      120.000                       -

Suventii sanatate                                             -----------                      18.000                         -

TOTAL                                                          _______                      9.170.000                    -

Excedent bugetar                                            _______                      2.240.000                    -

TOTAL                                                          _______                      11.410.000             350.000

 

 

Programul veniturilor si cheltuielilor extrabugetare pe anul 2014

          Denumire                                                       Suma

          Venituri targ                                                    200.000

            Cheltuieli targ                                                 200.000

            Din care:          - cheltuieli personal                 30.000

                                    - materiale                               50.000

                                    - capital                                   120.000

            Venituri APIA                                                            1.228.000

            Cheltuieli:        - din care                                 1.228.000

                                    materiale                                  100.000

                                    capital                                      1.128.000

            Modernizare targ saptamanal                          120.000

Utilaje pentru pasune                                      1.128.000       

 

Program cheltuieli 2014

 

Lista de investitii pe anul 2014

Nr. crt.            Investitia                                                                                                  Valoare

 1. Amenajare silvic                                                                                                          20.000
 2. Program informatic contabilitatea veniturilor si cheltuielilor                                      60.000
 3. Autoutilitara 4x4                                                                                                         85.000
 4. Amenajare spatii verzi Parc Poiana Mare                                                                  670.000
 5. baza sportiva teren sport Poiana Mare                                                                      480.000
 6. Constructie scena spectacole in aer liber                                                                   190.000
 7. Reparatii capitale acoperis Camin Cultural                                                               430.000
 8. Iluminat public cu sistem eficient energetic sat Poiana Mare                                   100.000
 9. Iluminat public peisagistic sat Tunarii Vechi                                                              50.000
 10. Proiect integrat de dezvoltare comuna Poiana Mare                                                144.000
 11. Proiect modernizarea infrastructurii agricole                                                              70.000
 12. Amenajare centru ISU pompieri                                                                                 70.000
 13. Reabilitare termica institutii publice                                                                           _____
 14. Amenajare spatii de joace copii                                                                                  50.000
 15. Proiect de eficientizare energetica                                                                              _____
 16. Strategia locala de dezvoltare a comunei Poiana Mare 2014-2020                            40.000
 17. Cadastru obiective proprietate publica                                                                     300.000
 18. Consultanta modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi                                            45.000
 19. Poduri si podete in com. Poiana Mare care asigura legatura cu DN 55A                   1.000
 20. Bransamente extindere modernizare apa si canalizare                                               180.000
 21. Modernizare targ saptamanal                                                                                     120.000
 22. Tractor cu cositoare, presa balotat si fertilizator                                                        128.000

TOTAL:                                                                                                                4.233.000

Art. 2 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de biroul contabilitate.