HOTARAREA NR. 4/29.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 4/29.01.2014

Privind aprobarea numarului de asistenti personali, precum si a numarului de indemnizatii pe anul 2014

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 29.01.2014, in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 718/21.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36 alin. 6 lit a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba numarul de asistenti personali, precum si numarul de indemnizatii pe anul 2014, dupa cum urmeaza:

                        - 35 asistenti personali;

                        - 20 de indemnizatii pentru persoane cu handicap;

Art. 2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de biroul contabilitate.