HOTARAREA NR. 54/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 54/15.10.2013

Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10710/08.10.2013, precum si procesul-verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

- adresa ANCOM nr. 1599/07.08.2013;

- prevederile art. 6, alin. 3, 5 si a art. 13 din Legea nr. 154/2012, privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice;

- prevederile art. 51 alin. 2 din O.U.G. nr. 54/1997, republicata, privind regimul drumurilor;

- prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si actualizata;

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autoritatea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a comunei Poiana Mare, de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Art. 2 – Incepand cu data aprobarii prezentei, furnizorii de retele de comunicatii electronice vor achita un pret reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu retelele de comunicatii electronice dupa cum urmeaza:

a)      – pentru retele subterane – 5 lei/m.l./an;

b)      – pentru retele supraterane – 4 lei/m.l./an.

Art. 3 – Pretul prevazut in prezentul se va achita in baza unui contract incheiat in forma autentica, intre comuna Poiana Mare, in calitate de titular al dreptului de proprietate publica sau privata, si fiecare furnizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului verbal incheiat intre parti, prin care se confirma lungimea retelei de comunicatii electronice. Sumele incasate se vor face venit la bugetul local.

Art. 4 – Pentru contractele ce se vor incheia, precum si pentru actele aditionale la contractele initiale, plata se efectueaza integral pentru anul in curs, in termen de 30 de zile de la semnarea contractelor, respectiv a actelor aditionale.

Art. 5 – In cazul neachitarii la termenele stabilite, se vor percepe majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusive.

Art. 6 – In contractul incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Poiana Mare, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinta a imobilului si despagubirile datorate pentru eventuale prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Prevederile prezentei hotarari nu se aplica retelelor electronice apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 7 – In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, intervin schimbari care conduc la modificarea pretului datorat sau a lungirii de retea, partile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheierea de acte aditionale in forma autentica la contractele initiale.

Art. 8 – Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inclusiv suporturile si celelalate componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice, se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata si actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate in materie.

Art. 9 – Cu ducere la indeplinire a prezentului se incredinteaza viceprimarul comunei Poiana Mare.

Prezenta hotarare se comunica la:

            - Institutia Prefectului judetului Dolj;

            - Primarul comunei Poiana Mare;

            - ANCOM Bucuresti;

            - Compartimentul taxe si impozite al comunei Poiana Mare.