HOTARAREA NR. 56/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 56/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 10.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10709/08.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

            - referatul nr. 10455/02.10.2013, intocmit de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu, prin care solicita aprobarea de fonduri pentru a contracta o societate in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de audit public intern;

            - referatul nr. 10489/03.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 10.000 lei de la cap. 61.02 – Alte actiuni – art. “bunuri si servicii” la cap. 51.02 – Administratie – art. “bunuri si servicii”,

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de biroul contabilitate.