HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 57/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10708/08.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere:

            - referatul nr. 10692/08.10.2013, intocmit de d-na Sirbu Geta;

            - referatul nr. 10699/08.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001;, supunem spre aprobare:

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin transferarea sumei de 25.000 lei de la cap. 61.02 “alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, art. 20.30 <<alte cheltuieli>>” la cap. 51.02 “administratie publica locala” art. 20.01 <<bunuri si servicii>>, suma necesara pentru implementarea programului informatic pentru Impozite si Taxe si Registrul Agricol.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.