HOTARAREA NR. 58/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 58/15.10.2013

Privind rectificarea bugetului venituri extrabugetare, cu suma de 60.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10728/09.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului venituri extrabugetare, ca urmare a sumelor primite de la APIA cu suma de 60.000 lei, dupa cum urmeaza:

            - se maresc veniturile extrabugetare cu suma de 60.000 lei.

            - se maresc cheltuielile extrabugetare cu suma de 60.000 lei la cap. 83.10 “Agricultura”, art. 20 <<bunuri si servicii>> (procurat si aplicat ingrasaminte lichide si solide (fertilizare pasune)) si seminte.  

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.