HOTARAREA NR. 60/04.11.2013

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 04.11.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 12732/30.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere adresa D.G.F.P. Dolj nr. CV6700/10.10.2013;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli astfel:

            - micsorarea veniturilor la capitolul 11.02.02 cu suma de 10.000 lei;

            - micsorarea chletuielilor de personal la capitolul 65.02.10 “Invatamant” cu suma de 10.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de biroul contabilitate.