HOTARAREA NR. 62/04.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 62/04.11.2013

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 77.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 04.11.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 12878/01.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj nr. CU8599/30.10.2013;

In baza art. 36, alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

            - marirea veniturilor la cap. 11.02.02 cu suma de 77.000 lei;

            - marirea cheltuielilor de personal la capitolul 65.02.10 “Invatamant” cu suma de 77.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.