HOTARAREA NR. 67/18.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 67/18.11.2013

Privind aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.11.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13269/11.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere raportul nr. 13260/11.11.2013, intocmit de viceprimarul comunei, Claudiu Buzatu, prin care se propune aprobarea documentelor necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, in baza Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu nodificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor.

In baza art. 36, alin 2 lit. “a” si art. 61 alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba STUDIUL DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECEONOMICI, conform Anexelor 1 si 2 pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj” ce va fi inaintat spre finantare in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 2, Domeniul major de Interventie 1 – “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management a deseurilor”.

Art. 2 – Se aproba PLANUL DE EVOLUTIE A TARIFELOR SI TAXELOR (conform Analizei Cost-Beneficiu) pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, cuprins in Anexa nr. 3, parte integranta din prezentul.

Art. 3 – Se aproba modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, revizuit in data de 28.11.2012, in forma prevazuta in Anexa nr. 4 (act aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit), parte integranta din prezentul.

Art. 4 – Se mandateaza Primarul comunei Poiana Mare, dl. Vintila Marin, sa sustina si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor “ECODOLJ”, documentele de mai sus, in forma prevazuta in Anexa nr. 1 (STUDIUL DE FEZABILITATE), Anexa nr. 2 (INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI), Anexa nr. 3 (PLANUL DE EVOLUTIE A TARIFELOR) si Anexa nr. 4 (Act aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit), parte integranta a prezentului.

Art. 5 -  Se mandateaza Primarul comunei Poiana Mare, dl. Vintila Marin, sa semneze actul aditional nr. 1 la contractul de asociere revizuit.

Art. 6 – Primarul comunei Poiana Mare va duce la indeplinire prevederile prezentului.