HOTARAREA NR. 70/18.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 70/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 11.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.11.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13347/12.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova nr. CV 40185/06.11.2013;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

            - venituri – sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, cap. 11.02.02 in suma de 11.000 lei

            - cheltuieli – cap. 68.02 “Asistenta sociala” pentru plata indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav in suma de 11.000 lei

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.