HOTARAREA NR. 71/18.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 71/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 423.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.11.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13350/12.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Analizand:

- referatul nr. 13048/06.11.2013, intocmit de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu;

- referatul nr. 13049/06.11.2013, intocmit de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu;

- referatul nr. 13337/12.11.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de 423.000 lei, suma care se repartizeaza pe capitolele clasificatiei bugetare.

Este necesara rectificarea cheltuielilor de personal in concordanta cu nivelul maxim al cheltuielilor de personal, reactualizat la nivelul localitatii Poiana Mare, tinand cont de statul de functii aprobat pe anul 2013, pe fiecare capitol bugetar, dupa cum urmeaza:

Cap. 51.02               Administratia publica locala                       Suma de   90.000 lei

Cap. 54.02               Evidenta populatiei                                    Suma de   12.000 lei

Cap. 61.02               Alte actiuni PSI                                         Suma de   164.000 lei

Cap. 70.02               Gospodarirea comunala                       Suma de   4.000 lei

Cap. 74.02               Salubritate                                                 Suma de   34.000 lei

                                                                                                        Total        304.000 lei

Diferenta de 119.000 lei este necesara pentru rectificarea prevederilor bugetare de la cap. 51.02 cu suma de 103.000 lei pentru bunuri si servicii din care pe art. 20.01 “bunuri si servicii” suma de 83.000 lei si art. 20.12 “consultant si expertiza” suma de 20.000 lei.

Cap. 65.02 “Invatamant” cu suma de 16.000 lei, art. Bunuri si servicii.

Se transfera suma de 73.000 lei de la cap. 61.02 “Alte actiuni PSI” – bunuri si servicii – art. 20.30. alte bunuri si servicii – la cap. 51.02 “Administratie” art. bunuri si servicii suma de 73.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de compartimentul contabilitate.