HOTARAREA NR. 8/29.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 8/29.01.2014

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI  IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

 

Consiliul local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012, convocat azi, 29.01.2014 in sedinta ordinara;

            Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1021/29.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            Avand in vedere adresa S.C. Compania de Apa  Oltenia nr. 1786/27.01.2014;

            Tinand cont ca investitiile selectate  pentru finantare din Fondul de coeziune vor asigura conformarea cu cerintele Directivei 98/83/EEC in ceea ce priveste apa potabila si cu Directiva 91/271/EEC in privinta colectarii si epurarii apei uzate pentru localitatile, respectiv aglomerarile incluse in faza 1 de investitii 2007 – 2013.

In vederea atingerii tintelor de conformare asumate de Romania ca stat membru al Uniunii Europene prin Tratatul de aderare, operatorul regional S.C. Compania de Apa “Oltenia” S.A. implementeaza proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, finantat din  fondul de coeziune prin POS MEDIU 2007 – 2013, axa prioritara 1 “ extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, in baza Contractului de Finantare nr. 122523/26. 09.2011.

            Tinand cont ca obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Anexei Prioritate 1 din POS MEDIU 2007 – 2013, prin derularea unor investitii  specifice in domeniul apei potabile si apei uzate in judetul Dolj.

            In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare nr.122523/26.09.2011 pentru proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, conectarea consumatorilor la serviciile de alimentare cu apa si canalizare este finantata prin proiect in procent de 30 – 40%, restul reprezentand cheltuieli care vor ramane sa se realizeze de catre autoritatile locale impreuna cu operatorul regional din alte surse de  finantare complementare, care sa acopere valoarea investitiei necesare pentru a atinge rata  de conectare de 100% in aglomerarile unde se prevad investitii prin POS MEDIU.

            In baza prevederilor art. 91, alin. 1,  lit. “b”, “c” si “f”; alin. 2, lit. “d”, alin.5, lit. “a”, respectiv art. 97 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata;

            In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

            Art. 1. – Se aproba Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013” si indicatorii tehnico – economici, prevazuti in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta.

            Art. 2. – Primarul comunei Poiana Mare, S.C. Compania de Apa “Oltenia” S.A. si ADI “Oltenia vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

            Art. 3. - Prezenta se comunica Institutiei Prefectului judetului Dolj, S.C. Compania de Apa “Oltenia” S.A si ADI “Oltenia”.