HOTARAREA NR. 9/29.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 9/29.01.2014

Privind co-finantarea proiectului “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI  IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

 

Consiliul local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012, convocat azi, 29.01.2014 in sedinta ordinara;

            Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1019/29.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            Avand in vedere adresa S.C. Compania de Apa  Oltenia nr. 1787/27.01.2014;

            In baza:

- prevederilor art.12, alin.1 si 5din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

- prevederile art.44, alin. 2, lit.”a” si “e” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 15 si art. 36, alin. 1 si 2, lit. “b” din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

            Art. 1. – Se aproba co-finantarea locala de 1% din valoarea totala estimata a investitiilor necesare realizarii investitiilor pentru comuna POIANA MARE din cadrul proiectului “EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”.

Art. 2. – Se aproba contributia proprie a comunei Poiana Mare cu suma in lei aferenta sumei de 41.676,11 Euro (fara TVA), care reprezinta cheltuielile eligibile care vor fi realizate in cadrul proiectului mentionat la art. 1.

            Art. 3. – Primarul comunei Poiana Mare va duce la indeplinire prevederile prezentei.

            Art. 4. – Secretarul comunei Poiana Mare va comunica prezentul act administrativ in termenul prevazut de lege, prefectului judetului Dolj pentru verificarea legalitatii, ADI Oltenia precum si altor autoritati si persoane interesate.