HOTARIREA Nr 18/28.03.2014

 1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  1. POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

 1. HOTARIREA Nr. 18/28.03.2014

 

Privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2013

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3939/21.03.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.-Se aprobă execuţia bugetară la data de 31.12.2014, conform situaţiilor anexă, conform anexei nr. 1 care face parte integrabtă din prezentul.

Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

 1. Dată astăzi 28.03.2014

 2. la Poiana Mare

 3. PRESEDINTE DE SEDINTA,

 4. Croitoru Sebastian-Horia

 5. CONTRASEMNEAZA

 6. SECRETAR,

 7. Gheorghe Gligă