HOTARIREA Nr. 12/04.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

HOTARIREA Nr. 12/04.03.2014

 

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 9.000 lei

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 04.03.2014 in sedinta extraordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 2378/03.03.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Având în vedere adresele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova nr. CV 4244 şi CV 4245/26.02.2014;

În baza art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 9.000 lei, după cum urmează:

- la partea de venituri se măresc veniturile la cap. 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea asigurării salariilor aferente lunii Februarie 2014 cu suma de 9.000 lei;

- la partea de cheltuieli la cap. 65.02 ,,Învăţămâmt” pentru finanţarea drepturilor salariale ale personalului din invatamantul preuniversitar de stat aferente lunii Februarie 2014 cu suma de 9.000 lei.

Art. 2 - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

 

  1. Dată astăzi 04.03.2014

  2. la Poiana Mare