HOTARIREA Nr. 14/04.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

HOTARIREA Nr. 14/04.03.2014

 

Privind stabilirea suprafeţei de teren agricol (păşune) pentru care se va

depune cerere de sprijin pe suprafaţă pntru campania 2014 la A.P.I.A Dolj

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 04.03.2014 in sedinta extraordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 2985/04.03.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

În baza art. 36, alin 2 lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.-Se aprobă stabilirea suprafeţei de 1266 ha teren agricol (păşune) pentru care se va depune cerere de sprijin pe suprafaţă pntru campania 2014 la A.P.I.A Dolj;

  1. Art.2.-Se precizează faptul că pentru această suprafaţă nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere sau de folosinţă gratuită din partea diferitelor persoane fizice şi juridice.

  2. Art.3.-Din această hotărâre face parte integrantă Anexa nr. 1 ,,Declaraţie de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişti permanente utilizate de către Consiliile Locale”.

Art.4.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Marin Vintilă.

 

 

  1. Dată astăzi 04.03.2014

  2. la Poiana Mare

  3. PRESEDINTE DE SEDINTA,

  4. Croitoru Sebastian-Horia

  5. CONTRASEMNEAZA

  6. SECRETAR,

  7. Gheorghe Gligă