HOTARIREA Nr. 16/13.03.2014

 1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  1. POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 1. HOTARIREA Nr. 16/13.03.2014

 

Privind co-finanţarea proiectului „EXECUTIE BRANSAMENTE

SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE

PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ

IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII

IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”.

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 13.03.2014 in sedinta extraordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3301/10.03.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Având în vedere:

 1. - expunerea de motive nr. 3300 din 10.03.2014 a primarului COMUNEI POIANA MARE;

 2. - având în vedere adresa Companaiei de Apă Oltenia nr. 5978/2014;

 3. - prevederile art. 12 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

 4. - prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile art. 15 şi art 36 alin. (1) şi (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Poiana Mare nr. 9/29.01.2014, privind co-finanţarea proiectului ,,EXECUŢIE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI ÎN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN JUDEŢUL DOLJ ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢII ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013”

Art.2.Se aprobă co-finanţarea locală de 1% din valoarea totală estimată a investitiilor necesare realizarii investitiilor pentru comuna Poiana Mare din cadrul proiectului „EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”.

 1. Art.3. Se aprobă contribuţia proprie a COMUNEI POIANA MARE, cu suma in Lei aferentă sumei de 35.786,30 Euro (fără TVA), care reprezintă cheltuielile eligibile care vor fi realizate în cadrul proiectului menţionat la art. 1.

 2. Art. 4. Primarul COMUNEI POIANA MARE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 3. Art.5. Secretarul COMUNEI POIANA MARE, va comunica prezentul act administrativ, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Dolj pentru verificarea legalităţii, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, precum şi altor autorităţi şi persoane interesate.

 

 1. Dată astăzi 13.03.2014

 2. la Poiana Mare

 3. PRESEDINTE DE SEDINTA,

 4. Croitoru Sebastian-Horia

 5. CONTRASEMNEAZA

 6. SECRETAR,

 7. Gheorghe Gligă