HOTARIREA Nr. 17/13.03.2014

 1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

  1. POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

 1. HOTARIREA Nr. 17/13.03.2014

 

Privind aplicarea O.U.G. nr. 105 din 27.06.2001, privind frontiera de stat a României, modificată de Legea nr. 280/2011, Secţiunea a III-a, privind accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 13.03.2014 in sedinta extraordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3304/10.03.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Având în vedere adersa nr. 1603 021/19.02.2014 a Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi;

În baza O.U.G. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a României, modificată de Legea nr. 280/2011, Secţiunea a III-a, privind accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.-Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi.

Art.2.-Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de provenienţă nouă din apele de frontieră este permis numai după terminarea apartenenţei acestuia, pe baza înţelegerilor încheiate între statul român şi statul bulgar.

Art.3.-Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi în ostroavele Petriş, Acalia şi Canapa aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, între km Flv. 758,5 – 756, km Flv. 764,5 – 766, respectiv km Flv. 774 – este permis numai prin dreptul km Flv. 756, km Flv. 765, respectiv km Flv. 765 – locul de păstrare al ambarcaţiunilor.

Art.4.-În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 metri de la linia de frontieră către interior, cu avizul Şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, se pot executa activităţi cum sunt: exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările sau construcţiile pe cursul de apă, lucrări de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările şi prospectările geologice.

Art.5.-Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, se efectuează în condiţiile O.U.G. nr. 23/2008, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al Şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj.

Art.6.-Bărcile şi ambarcaţiunile înmatriculate potrivit legii, aflate în apele de frontieră se păstrează în locurile stabilite de autoritatea competentă, cu avizul Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi, astfel:

km Flv.

746,3

km Flv.

752

km Flv.

756,7

km Flv.

765

km Flv.

773,6

luîndu-se măsuri de cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau altei activităţi ilicite.

Art.7.-Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră se pot defăşura cu aprobarea administraţiei publice locale, a căpităniei de port, cu avizul Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi, între km Flv.___________ cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege (balizare, salvare, etc).

Art.8.-În apele de frontieră, navele cu excursionişti, precum şi orice altă navă sau ambarcaţiune, nu au voie să acosteze decât în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forţă majoră acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anunţându-se Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi, sau în lipsa acestuia, a poliţiei. Dispoziţiile acestui alineat nu se aplică cetăţenilor români, posesori de bărci.

Art.9.-Păşunatul animalelor este permis în timpul zilei până la malul fluviului Dunărea, iar noaptea, până la 500 metri faţă de acesta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi.

Art.10.-Alin.(1)Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă ESTE INTERZISĂ.

Alin.(2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adânncimea prevăzută la alineatul (1), este admisă numai ziua şi numai de la fâşia de protecţie a frontiierei de stat către interior, pe baza hotărârilor Consiliului Local şi cu avizul prealabil a Şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi.

Alin.(3) Vânătoarea pe fluviu, insule şi ostroave este interzisă.

Art.11.-Persoanelor care se deplasează sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este INTERZIS:

a) să tragă cu arma pe frontiera de stat;

b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile sau mijloacele tehnice de pază ale poliţiei de frontieră;

c) să utilizeze focul deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

d) să fixeze pe banda magnetică, pe hârtie sau pe alt suport imagini care să redea porţiuni din teritoriul statului vecin;

e) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat, în alte puncte decât cele destinate prin lege acestui scop;

f) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, aerul sau solul în zona de frontieră;

g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră;

h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor acestuia.

ÎArt.12.-În situaţii deosebite pe timpul unor acţiuni ale poliţiei de frontieră, se poate opri temporar accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localităţilor..

Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştiinţa autorităţii administraţiei publice locale şi populaţiei în timp util.

La solicitatea administraţaiei publice locale sau din proprie iniţiativă, când situaţia impune, Sectorul Poliţiei de Frontieră Piscu Vechi, execută acţiuni pentru menţinerea ordiniişi liniştii publice, independent sau în cooperare cu celelalte organe al M.A.I.

Art.13.-Prin grija primăriei, panourile cu denumirea localităţii (inclusiv la satele subordonate) vor avea înscrisă menţiunea <<LOCALITATE DE FRONTIERĂ>>, în conformitate cu Normele metodologice din 09 mai 2002 de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 346/24.05.2002.

 

 1. Dată astăzi 13.03.2014

 2. la Poiana Mare

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 1. Croitoru Sebastian-Horia

  1. CONTRASEMNEAZA

 2. SECRETAR,

 3. Gheorghe Gligă