HOTARIREA Nr. 19/28.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr.  19/28.03.2014

 

Privind  aprobarea transferului de fonduri către Parohia nr. 3 Poiana Mare

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3937/21.03.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Avînd în vedere cereea preotului Parohiei nr. 3 Poiana Mare, înregistrată sub nr. 12242/21.10.2013;

          Luând în considrare art. 3 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania şi art.15 din HG nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă transferul de fonduri către Parohia nr. 3 Poiana Mare din bugetul local, sume alocate bisericii ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, în cuantum de  60.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 28.03.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă