HOTARIREA Nr. 20/28.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr. 20/28.03.2014

 

Privind  Statutul comunei Poiana Mare, judeţul Dolj

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

          în baza O G R Nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unităţilor administrativ-teritoriale,cu modificările ulterioare şi a art. 36, alin.3, lit. ,,a” din Legea Nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

         

          Art. 1- (1) Comuna Poiana Mare, judeţul Dolj, este unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna este alcătuită din trei sate componente : Poiana Mare, Tunarii Vechi, Tunarii Noi. Satul Poiana Mare are statut de reşedinţă a comunei Poiana Mare, fiind cel mai mare dintre cele trei.

                (2) În satul de reşedinţă de comună îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale : Primăria şi Consiliul Local Poiana Mare, situate pe str. Independenţei nr. 8-10. Sediul altor principale instituţii se găsesc pe str. Mihail Kogălniceanu : Poliţia, Ocolul Silvic Poiana Mare, Liceul Teoretic ,,George St. Marincu”, Poşta.

    Art. 2- Comuna Poiana Mare este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

    Art. 3- Comuna Poiana Mare se întinde pe o suprafaţă de 16 394 ha, din care intravilan 1061,70 ha : satul Poiana Mare pe 820,45 ha, satul Tunarii Vechi pe 159,6 ha, satul Tunerii Noi pe 81,65 ha.

              Suprafaţa agricolă a comunei este compusă din : 8479 ha de teren arabil, vii-livezi 588 de ha, păşuni-fâneţe 1936 de ha, păduri 3658 de ha, ape 747 de ha, iar restul sunt terenurile neproductive.

    Art. 4- Populaţia comunei Poiana Mare este, conform ultimului recensământ, de 10 390 de locuitori. Satul Poiana Mare are 8692 de locuitori, satul Tunarii Vechi are 1229 de locuitori, iar satul Tunarii Noi are 469 de locuitori. Dintre aceştia, circa 200 de locuitori sunt de etnie rromă. Din prisma numărului de locuitori, la nivelul comunelor, Poiana Mare ocupă locul 11 pe ţară.

            Religia majoritară este ortodoxă.                 

             Comuna Poiana Mare se învecinează la Est cu comuna  Piscu Vechi, la Sud cu fluviul Dunărea, făcând şi graniţă fluvială cu Bulgaria şi tot la Sud cu comuna Desa, la S-V cu comuna Ciupercenii Noi, la Vest cu municipiul Calafat, iar la Nord cu comuna Maglavit.

            Cel mai apropiat oraş de comuna Poiana Mare este municipiul Calafat, aflat la 14 km distanţă. În apropierea Calafatului se află podul peste Dunăre ce face legătura între România, Bulgaria şi celelate ţări europene din zonă.

           Căile de comunicaţie cuprind şosele naţionale, circa 9 ha, drumuri judeţene circa 86 ha, drumuri comunale 86 ha şi staţia CFR, care poate asigura legături spre Craiova sau Bulgaria, prin staţia Golenţi din apropiere.

           Din punct de vedere fizico-geografic comuna se găseşte situată într-o regiune de şes, la extremitatea S-V a Câmpiei Olteniei, care la rândul său face parte din Câmpia Română şi în cadrul căreia are aceeaşi poziţionare geografică. Fluviul Dunărea se află la circa 15 km de comună, în zonă având o întindere semnificativă a luncii sale.

           Relieful este o imbinare armonioasă între şes, care este predominant, dealuri şi porţiuni de luncă situate de-a lungul Dunării. Dealurile nu sunt mari şi sunt prezente alături de văi pe întreaga suprafaţă. Cele mai importante sunt . ,, Dealul Mare” , ,, Măgura Ţichiruşului” ,

            Clima este de tip temperat-continentală, cu temperature medii de 100C şi 11,50C.

            Solul nu este de acelaşi tip pe întreaga suprafaţă a comunei. Întâlnim  terenuri nisipoase, situate mai ales în partea de Sud a comunei;humus, argilă, dar şi cernoziomuri. În zona Luncii Dunării întâlnim lacoviştile. Aceste soluri sunt utilizate numai pentru păşune.

            Resursele subsolului sunt reprezentate de nisip şi balast, luturi argiloase utilizate mult în construcţii.

            Gradul de seismicitate în această zonă este de 6.

            Adâncimea de îngheţ în zonă este de aproximativ 100 cm faţă de nivelul solului.

            Vegetaţia este specifică zonei de luncă şi de silvo-stepă. În Sud, în zona Luncii Dunării,  vegetaţia este format de trestie, papură, rogoz şi pipirig, dar se întâlnesc şi ierburi mărunte : toporaş  troscot, pir gros, pătlagină etc.Tot aici se găsesc păduri de salcie şi plop. Întâlnim însă şi întinse suprafeţe de salcâm situate tot în Sud, în zona terenurilor nisipoase. Ca plante cultivate menţionăm la loc de frunte legumele şi cerealele.

            Fauna este reprezentată de rozătoare, vulpi, vidre, porci mistreţi, dar şi de numeroase specii de păsări de baltă precum  berzele, raţele şi gâştele sălbatice, stârcii etc. În zona de şes trăiesc de asemenea grauri, coţofene, vrăbii, ciori de semănătură, privighetori etc.

           În băltile din zonă, unele alimentate de apele Dunării, trăiesc numeroase specii de peşte : crapul, ştiuca, carasul, bibanul, linul, băbuşca, roşioara.

            Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Poiana Mare este agricultura. Se cultivă foarte multe legume şi cereale şi se cresc animale şi păsări.  

           Lăcaşe de cult- în comună există 5 biserici ;3biserici se găsesc în satul Poiana Mare şi câte o biserică în satele Tunarii Vechi şi Tunarii Noi.

          În centrul comunei se află un cămin cultural modernizat, cu peste 250 de locuri, ce poate găzdui spectacole sau alte manifestări cultural-educative.

          Învăţământul preuniversitar din Poiana Mare cuprinde peste 1000 de elevi. Există învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Unitatea de învăţământ, Liceul Teoretic ,,George St. Marincu”, cuprinde mai multe structuri şcolare  în cele 3 sate. În principalele structuri şcolare există săli de sport, terenuri pentru educaţie fizică şi sport, biblioteci cu sute de volume de cărţi pentru elevi. În comună există o bază sportivă şi o sală de sport ce pot găzdui întreceri sportive la nivel judeţean şi zonal.

          Monumente istorice- în centrul comunei se află biserica Sf Voievozi ( Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril ), în faţa căreia se găseşte monumentul numit ,, Forea”, ridicat în cinstea eroilor căzuţi în Războiul de Independenţă şi în Primul Război Mondial. Acest loc se află în faţa pavilionului fostului prinţ al Serbiei Obrenovici, ridicat de acesta la început de secol XIX, în 1835, în perioada când a stat în Ţările Române fiind urmărit de Imperiul Otoman. Locul, în prezent găzduind Dispensarul,  este încărcat de istorie. Casa fostului prinţ Obrenovici a găzduit ulterior , în timpul Războiului de Independenţă din 1877, Marele Cartier General al Armatei Române şi pe comandantul ei, regele Carol I. Aici s-a primit telegrama din partea arhiducelui Rusiei prin care principele Carol I era rugat să treacă Dunărea. La Poiana( în acea vreme aşa se numea) a avut loc ceremonia înmânării drapelelor de luptă pentru regimentele de dorobanţi şi artilerie, care ulterior, prin sacrificiul lor, au câştigat recunoaşterea independenţei României moderne.

          Asistenţa medicală în satul Poiana Mare este asigurată de 5 cabinete medicale cu 5 medici de familie şi un cabinet cu medic stomatolog, iar în satul Tunarii Vechi există un cabinet cu  2 medici de familie. Localitatea mai dispune de un spital pentru tratarea bolilor contagioase, spital situat la graniţa dintre satele Poiana Mare şi Tunarii Vechi şi un Spital de Neuropsihiatrie, situat în partea de nord, pe şoseaua judeţeană spre comuna Mglavit şi şoseaua DN 56  .   

          Obiceiurile şi tradiţiile sunt specifice zonei de sud a Olteniei. Există obiceiuri legate de naştere, de nuntă, de botez, de înmormântare. Un obicei aparte este ,, păzitul fântânilor” de Sf. Ion, când oamenii fac focuri mari lângă fântâni până dimineaţa când se udă cu apă şi busuioc şi plimbatul cailor de Sf. Toader când se arată frumuseţea cailor din zonă. În comună există mai multe formaţii de dansuri populare ce păstrează portul şi dansurile din zonă.

           Spaţiile verzi cuprind : parcul din centrul comunei cu arbori seculari; mai multe părculeţe aflate în diferite zone ale satelor componente. În pădurile din apropierea comunei se organizează anual sărbătoarea ,, Floarea de salcâm” unde participă mii de oameni. Principala atracţie turistică o constituie Pădurea Ciurumela- o pădure cu arbori unici în această parte a Europei, veche de peste o sută de ani. Aceasta se află la circa 5 km de comună.

    Art. 5- Prima atestare documentară a aşezării datează din 8 martie, anul 1525, când domnitorul Ţării Româneşti, Radu de la Afumaţi, donează moşiile din zonă, printre care şi  Poiana ( denumirea de atunci) unui dregător, spătarul Dragu.

    Art. 6- Rangul unităţii administrativ teritoriale a comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, este potrivit prevederilor Legii 351/2001 este de rangul IV.

    Art.7- Bunurile care aparţin comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, sunt supuse inventarierii anuale în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

    Art.8- Vânzarea, cesionarea, închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.

    Art. 9- Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti, a referendumului se face de către primarul comunei, la iniţiativa acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

    Art. 10- Însemnele specifice comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, se compun dintr-un scut triunghiular care are în partea superioară un turn crenelat. Pe scut, în planul superior se găseşte un mâner de sabie de aur cu o piatră preţioasă în centru, iar spre baza scutului, într-o formă curbată, un cal .   

 

 

                                                                             Dată astăzi 28.03.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă