HOTARIREA Nr. 22/28.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 22/28.03.2014

 

Privind  dezmembrarea terenului în suprafaţă de  4.000 m.p.

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 4149/25.03.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se revoca Hotararea Consiliului Local Poiana Mare nr. 13/04.03.2014;

          Art. 2.- Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de  4.000 m.p. situat în comuna Poiana Mare, sat Tunarii Vechi, str. I. Creangă nr. 100, judeţul Dolj, înscris în cartea funciară nr. 30957, având număr cadastral 30957 în 2 loturi, conform  referatului de  admitere a O.C.P.I. Dolj, după cum urmează:

                   Lotul nr. 1 în suprafaţă de  3375 m.p. cu număr cadastral 30968;

                   Lotul nr. 2 în suprafaţă de    625 m.p. cu număr cadastral 30969.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Claudiu Buzatu.

 

                                                                             Dată astăzi 28.03.2014