HOTARIREA Nr. 23/18.04.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 23/18.04.2014

 

Privind  aprobarea  sumei de  2.000 lei,

pentru desfăşurarea de tradiţii şi obiceiuri de Paşte în localitatea Poiana Mare

 

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 18.04.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 5184/11.04.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă  suma de  2.000 lei pentru desfăşurarea  de tradiţii şi obiceiuri de Paşte în localitatea Poiana Mare.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de compartimentul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 18.04.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă