HOTARIREA Nr. 24/18.04.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 24/18.04.2014

 

Privind  aprobarea  sumei de  5.000 lei, sumă neceară

pentru organizarea  sărbătorii câmpeneşti ,,Floarea de Salcâm”

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 18.04.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 5185/11.04.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă  suma de  5.000 lei  sumă neceară pentru organizarea  sărbătorii câmpeneşti ,,Floarea de Salcâm” în comuna Poiana Mare.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de compartimentul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 18.04.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă