HOTARIREA Nr. 25/18.04.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 25/18.04.2014

 

Privind  aprobarea  sumei de  17.543,31 lei pentru lucrarea de  încadrare a terenurilor agricole în clase se calitate pe baza notelor de bonitate naturală

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 18.04.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 5433/17.04.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Luând în considerare adresa nr. 272/17.04.2014 a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă suma de  17.543,31 lei pentru lucrarea de  încadrare a terenurilor agricole în clase de calitate pe baza notelor de bonitate naturală, executant   Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj şi beneficiar Primăria comunei Poiana Mare, judeţul Dolj.

          Art.2.-Se aprobă  încheierea Contractului  privind executarea Lucrării de   încadrare a terenurilor agricole în clase de calitate pe baza notelor de bonitate naturală între Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj  în calitate de  executant şi  Primăria comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, în calitate de   beneficiar.

          Art.3.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Poiana Mare şi contabilul unităţii.

 

                                                                             Dată astăzi 18.04.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă