HOTARIREA Nr. 26/15.05.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 26/15.05.2014

 

Privind  aprobarea  suma de  16500 lei 

pentru plata serviciilor de instalare computere

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 15.05.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 6225/08.05.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă suma de  16500 lei pentru plata serviciilor de instalare computere, serivicii de configurare de software, servicii de  introducere date pentru contabilitate, salarizare şi asigurarea legăturii între aplicaţiile  software din cadrul primăriei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

 

                                                                             Dată astăzi 15.05.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă