HOTARIREA Nr. 28/15.05.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr. 28/15.05.2014

 

Privind  Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare

a târgului săptămânal Poiana Mare, judeţul Dolj

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 15.05.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 5324/15.04.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza art. 36, alin.2, lit. ,,b” şi ,, c” şi alin 4, lit ,,e” şi ,,f” din Legea Nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1 Prezentul regulament cadru stabileşte modalităţile de organizare a comerţului în zonele publice, condiţiile minime de dotare şi regulile generale de funcţionare a formelor specifice de comerţ şi prestări de servicii în aceste zone.

          Art. 2 Scopul regulamentului cadru este de a organiza comerţul în zonele publice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi comercianţilor şi de concurenţă loială între agenţii economici.

          Art. 3 Utilizatorii pieţei sunt:

          a) Comercianţii cu amănuntul, personae fizice şi juridice;

          b) Producători agricoli individuali care îşi desfăşoară comercializarea propriilor produse agroalimentare şi unele produse meşteşugăreşti;

          c) Agenţi economici prestatori de servicii;

          d) Alţi utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul, potrivit legii;

          Art. 4 Tipul de piaţă organizat în comuna Poiana Mare este târg săptămânal. Se desfăşoară in fiecare zi de vineri.

          Art. 5 La amplasarea şi realizarea acestui tip de piaţă s-a ţinut cont de următoarele principii:

          a) Încadrarea târgului în planul urbanistic general;

          b) Accesul facil al populaţiei la piaţă;

          c) Existenţa unui spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi;

          Art. 6 Se asigură în cadrul târgului săptămânal, un anumit număr locuri pe mese din beton, pe un platou acoperit, pentru comercianţii ambulanţi şi producători, precum şi un spaţiu închis, acoperit, cu surse de apă pentru comercializarea produselor lactate şi a unor preparate din carne.

 Platoul din perimetrul pieţei este sectorizat pe grupe de produse.

Pe platou există sectoare distincte pentru vânzarea păsărilor şi a animalelor, urmând a se amenaja surse de apă , cuşti, locuri împrejmuite pentru acestea.

           Art. 7 Piaţa va fi dotată cu :

          a) Punct de control sanitar-veterinar;

          b) Punct pentru păstrarea şi închirierea cântarelor;

          c) Punct sanitar de prim-ajutor;

          d) Birou administrativ;

          e) Punct de pază;

          f) Teren de parcare;

          g) Grupuri sanitare;

          Art. 8 Activitatea de alimentaţie publică în incinta târgului săptămânal se face numai prin unităţi specializate şi clasificate conform legii.

          Art. 9 Programul târgului săptămânal va fi afişat în perimetrul biroului administrative şi al pieţei.

          Art. 10 Salubrizarea se efectueză ori de câte ori este necesar.

          Art. 11 Activităţile de comerţ şi prestări servicii se efectuează numai în incinta târgului, în spatiile ocupate de comercianţi sau prestatorii de servicii.

          Art. 12 Orice persoană, fizică sau juridică, care doreşte să exercite o activitate de comerţ şi/sau de prestări servicii în cadrul târgului săptâmânal din Poiana Mare, se va prezenta la administraţia pieţei, făcând o solicitare în acest sens.

          Art. 13 Fiecare utilizator va plăti un tarif stabilit în condiţiile legii pentru locul ocupat în târgul săptămânal şi va declara cantităţile şi felurile de produse aduse în piaţă spre comercializare.

          Art. 14 Comercianţii şi producătorii care vând în piaţă au obligaţia de a prezenta documentele legale privind calitatea de producător/comerciant, autorizaţia sanitar-veterinară sau certificate sanitar-veterinar, documente care să ateste provenienţa sau originea mărfurilor, alte acte prevăzute de lege.     

          Art. 15 Persoana care a primit un spaţiu în târgul săptămânal exploatează spaţiul în concordanţă cu activitatea pentru care a fost primit pe propria răspundere. Se interzice cedarea, chiar parţială, sau subînchirierea spaţiului către terţi.        

           Art. 16 Cântărirea sau măsurarea mărfurilor se va face numai cu mijloace de măsurare legale, verificat metrologic în termen şi adecvate scopului, potrivit legii.   Art. 17 Datele de identificare a mărfurilor, preţului, a tarifelor practicate, precum şi cele referitoare la persoanele fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul târgului săptămânal vor fi afişate la loc vizibil.  

           Art. 18 Fiecate utilizator al unui spaţiu închiriat în cadrul târgului va păstra curăţenia în acest spaţiu.        

         Art. 19 Se interzice vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, inflamabile, explosive, sau a altor mărfuri interzise prin lege.

          Art. 20  Administraţia pieţei va sprijini organele de control autorizateîn activitatea acestora.

          Art. 21 Nerespectare de către administraţia pieţei a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin din prezentul regulament, atrage răspunderea sa conform legilor în vigoare.                                                                          

                                                                                      Dată astăzi 15.05.2014

                                                                                                  la Poiana Mare    

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă