HOTARIREA Nr. 29/15.05.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr. 29/15.05.2014

 

Privind  ajutorarea persoanelor bolnave şi singure

 din comuna Poiana Mare, judeţul Dolj

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 15.05.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 5795/28.04.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza art. 36, alin.6, lit. ,,a” din Legea Nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

           Art. 1 - Compartimentul serviciului social din cadrul Primăriei Poiana Mare, judeţul Dolj, va identifica persoanele singure şi bolnave din localitate şi care nu beneficiază de îndemnizaţii de handicap sau de alte ajutoare acordate de stat, care pot obţine aceste ajutoare/drepturi băneşti prin prezentarea lor în faţa unei comisii de specialitate.

          Art. 2 - Persoanele în cauză vor fi ajutate cu mijloace de transport în vederea deplasării acestora la comisiile de specialitate, care conform legii, le poate acorda sau nu grade de handicap pentru a beneficia de îndemnizaţii pentru persoanele cu handicap sau alte ajutoare prevăzute de lege.

          Art. 3 - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul serviciului social.

 

 

                                                                             Dată astăzi 15.05.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă