HOTARIREA Nr. 3/23.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr. 3/23.01.2014 

Privind  aprobarea Documentaţia de avizare pentru lucrări de investiţii si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru  modernizarea căminului cultural din localitatea Tunarii Vechi „Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi” 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;     

         Convocat azi, 23.01.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 753/21.01.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere :

expunerea de motive nr  752  din 21.01.2014, a Primarului comunei Poiana Mare ;

dispoziţiile art. 36 alin. (4) lit. "d" coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. "a" pct.13 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala, 

HOTARASTE:         

          Art.1. Se aproba Documentaţia de avizare pentru lucrări de investiţii si indicatorii tehnico economici elaborati pentru implementarea proiectului  „Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi”, asa cum sunt prezentati in anexa 1 la prezenta hotarare

        Art.2. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

          Art.3. Prezenta  va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 23.01.2014

                                                                                    la Poiana Mare