HOTARIREA Nr. 31/19.06.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 31/19.06.2014

 

Privind  rectificarea bugetului local

de venituri şi cheltuieli cu suma de  10.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 19.06.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7454/11.06.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere adresaele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova nr. CU 80747/30.05.2014, şi CU 80748/30.05.2014;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de  10.000 lei, astfel:

                   -Se micşorează sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ, cap. 11.02.02 se micşorează cu suma de  10.000 lei şi cap. 65.02.10 se micşorează cu suma de  10.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul comtabilitate.

 

                                                                             Dată astăzi 19.06.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă