HOTARIREA Nr. 32/19.06.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 32/19.06.2014

 

Privind  rectificarea bugetului local

de venituri şi cheltuieli cu suma de  800.000 lei

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 19.06.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7523/13.06.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de  800.000 lei, conform Contractului de Finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare local ,,Modernizarea satului românesc” - Domeniul realizare/modernizare/reabilitare de poduri şi podeţe.

          Se măresc veniturile la cap. 42.02.57 ,,subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de   800.000 lei.

          Se măresc cheltuielile la cap. 84.02.01 ,,drumuri şi poduri, podeţe” vu suma de  800.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 19.06.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă