HOTARIREA Nr. 34/19.06.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 34/19.06.2014

 

Privind  achizitionarea  de costume populare

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 19.06.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7532/13.06.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă achizitionarea  unor  costume populare in valoare de 14000 lei, pentru formatia de dansuri populare a comunei ,,Flori din Poienita”

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 19.06.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă