HOTARIREA Nr. 35/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 35/17.07.2014

 

Privind  interzicerea incendierii miriştilor şi a resturilor vegetale

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7769/19.06.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 6 lit. ,,a”, pct. 8 şi 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se interzice incendierea miriştilor şi a resturilor vegetale după recoltarea cerealelor păioase de pe terenurile proprietarilor şi arendaşilor ce aparţin comunei Poiana Mare, existând riscul  punerii în pericol a suprafeţelor agricole.

          Art.2.-Se stabileşte ca sancţiune pentru nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 1 contravenţie cu amendă de la  100 lei la  500 lei.

          Art.3.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Poiana Mare.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă