HOTARIREA Nr. 37/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 37/17.07.2014

 

Privind  transferarea sumei de  10.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;       

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8035/01.07.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă transferarea sumei de  10.000 lei de la cap. 61.02 -Ordine publică şi siguranţa naţională- art. 20.30 ,,alte cheltuieli” la cap. 67.02 -Cultură, recreeare şi religie- art. 20.01.30 ,,alte bunuri şi servicii pentru întrreţinere şi funcţionare”.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă