HOTARIREA Nr. 38/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

 

HOTARIREA Nr.  38/17.07.2014

 

Privind  modificarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                                                Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8036/01.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             În baza  art. 36, alin 2 lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

           

            Art.1.  Aproba modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare așa cum se prevede in art. 2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8,   ale prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art2. Poziția nr.7  (nr.crt.7) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare  se înlocuiește  cu  poziția nr.7 (nr.crt.7) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art3. Poziția nr.9  (nr.crt.9) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.9 (nr.crt.9) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art4. Poziția nr.24  (nr.crt.24) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.24 (nr.crt.24) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art5. Poziția nr.11 (nr.crt.11) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.11 (nr.crt.11) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

 

            Art6. Poziția nr.42 (nr.crt.42) din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se înlocuiește  cu  poziția nr.42 (nr.crt.42) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre .

 

            Art7. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana Mare se completează cu elementele descrise la  poziția nr.1 (nr.crt.1) si poziția nr.2 (nr.crt.2) din anexa nr.1 a prezentului proiect de hotărâre.

            Art.8 Prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local vor fi duse la îndeplinire de executiv.

 

                                                                                                Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                                       la Poiana Mare      

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                         SECRETAR,  

                                                                                                                      Gheorghe Gligă