HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 40/17.07.2014

 

Privind  mandatarea reprezentantului comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                                                Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8432/15.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             Având în vedere  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008, privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, Actului  constitutiv şi Statutul Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ”

            În baza art.11, art. 36, alin 2lit. ,,e” şi alin. 7 lit. ,,c”, art. 37 coroborate cu prevederile art. 45 alin. 2, lit. ,,f”, art. 61 alin. 2 şi art. 115, alin. 1 lit. ,,b”  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

           

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

 

            Art.1.-Se mandatează reprezentantul comunei Poiana Mare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” dl. VINTILĂ MARIN, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ,,ECODOLJ” în forma prevăzută în Anexa nr. 1 (Act adiţional nr. 2 la Actul  Constitutiv) şi Anexa nr. 2 (Act adiţional nr. 2 la Statutul Asociaţiei), parte integrantă

            Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Marin Vintilă.

           

 

 

                                                                                                Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                                       la Poiana Mare      

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                          SECRETAR,  

                                                                                                                        Gheorghe Gligă

Fisiere