HOTARIREA Nr. 42/04.08.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 42/04.08.2014

 

Privind   aprobarea sumei de  2500 lei

pentru deplasarea formaţiei de dansuri

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 04.08.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 9001/04.08.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere  adresa  Asociaţie Culturale ,,Tradiţii 2000” Tismana, prin care se comunică  desfăşurarea ,,Festivalul  Cântecului, Jocului şi Postului Popular Gorjenesc”;

     În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă suma de  2500 lei pentru deplasarea formaţiei de dansuri ,,Flori din Poieniţă” pentru a se deplasa în localitatea Tismana unde se desfăşoară  ,,Festivalul  Cântecului, Jocului şi Postului Popular Gorjenesc”

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 04.08.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă