HOTARIREA Nr. 44/18.08.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 44/18.08.2014

 

 

Privind   disponibilizarea sumei de 3.000  lei,

în vederea plăţii  energiei electrice pentru funcţionarea celor două staţii de pompare

 

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 18.08.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 9282/11.08.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă disponibilizarea sumei de 3.000  lei, în vederea plăţi  energiei electrice pentru funcţionarea celor două staţii de pompare, aparţinând  ANIF.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 18.08.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă