HOTARIREA Nr. 45/18.08.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 45/18.08.2014

 

Privind   rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

 prin transferarea sumei de  15.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 18.08.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 9280/11.08.2014  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli prin transferarea sumei de  15.000 lei de la cap. 61.02 ,,Apărare naţională, ordine publică” - art. 30.30 <alte bunuri şi servicii> la  cap. 67.02 ,,Cultură, recreere, religie”, art. 30.30 <alte bunuri şi servicii>.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 18.08.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă