HOTARIREA Nr. 46/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 46/30.09.2014

 

Privind   aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Mare, jud. Dolj

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Avand in vedere Ordinul Presedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006, privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;

        În baza  art. 36, alin 2  lit. ,,a” si alin. 3, lit,,b” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,  art. 23, alin 2, lit ,,b” din Legea  188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă Planul de ocupare  a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Mare, judeţul  Dolj.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de secretar.

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă