HOTARIREA Nr. 47/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 47/30.09.2014

 

Privind   conferirea  titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Poiana Mare”

domnului Atanasie Dobre

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10433/08.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             În baza  art. 36, alin 8  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;    

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă conferirea  titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Poiana Mare” domnului ATANASIE DOBRE.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei.

 

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă