HOTARIREA Nr. 50/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr.  50/30.09.2014

 

Privind  aprobarea  Planul Urbanistic General

 al comunei Poiana Mare, judeţul Dolj

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                                                      

            Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10956/23.09.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             Având în vedere:

            -Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 5742/02.09.2014;

            -Legea nr.  50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

            -dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

            -Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

            -dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,f”, pct. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

         

          Art.1 Se aproba Planul Urbanistic General al comunei Poiana Mare, judeţul Dolj, titular comuna  Poiana Mare, judeţul Dolj,

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu-Valentin.

                                                                            

                                                                                  Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă