HOTARIREA Nr. 51/30.09.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ  

 

 

HOTARIREA Nr.  51/30.09.2014

 

 

Privind   realizarea lucrărilor de reparaţii capitale la acoperişul Căminului Cultural al comunei Poiana Mare, sat Poiana Mare

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 30.09.2014 in sedinta ordinară;

          Luând în considerare proiectul de hotarire nr. 11268/30.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Luând în considerare:

                   -Situaţia identificată pe teren cu privire la starea fizică a acoperişului Căminului Cultural al  comunei Poiana Mare;

                   -Raportul de expertiză tehnică pentru obiectivul Cămin Cultural sat Poiana Mare cu nr. 106/2009 realizat de expert tehnic Gavrilă Gheorghe;

                   -Hotărârea Consiliului Local Poiana Mare nr. 10/2014 cu privire la aprobarea Bugetului comunei Poiana Mare pentru anul 2014;

                   -Expunerea de motive nr. 11266/30.09.2014 cât şi  raportul nr. 11267/30.09.2014 întocmite de viceprimarul comunei Poiana Mare;

                   -Investiţiile deja realizate în anii anteriori la obiectivul Cămin Cultural comuna Poiana Mare cu  privire la jgheaburi şi burlane;

                   -Faptul că la nivelul acoperişului Căminului Cultural din comuna Poiana Mare nu au mai fost realizate lucrări de reparaţii în ultimii 10 ani;

                   -Faptul că în prezent sunt infiltraţii de la precipitaţii prin acoperişul actual ce afectează suprastructura imobilului şi urmează anotimpuri ploioase;

          Având în vedere:

                   -prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.  273/2006, modificată şi completată;

                   -prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al  acesteia;

                   -prevederile H.G. nr.  64/2014, privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al  municipiilor,  oraşelor  şi comunelor din judeţul Dolj;

                   -prevederile art. 36, alin. (4), lit. ,,a”, privind administraţia  publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Realizarea lucrărilor de reparaţii capitale la acoperişul Căminului Cultural al comunei Poiana Mare, sat Poiana Mare.

          Art.2.-Se aprobă ca soluţie tehnică pentru realizarea lucrărilor de reparaţie, prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri acoperirea Căminului Cultural Poiana Mare  cu ţiglă metalică colorată de  0,50 mm.

          Art.3.-Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri  şi respectarea soluţiei tehnice prevăzute la art. 2 se aprobă suma de   350.000 lei.

          Art.4.-Secretarul comunei Poiana Mare va comunica în copie hotărârea  adoptată:

                   -Instituţiei Prefectului judeţului Dolj;

                   -Primarului comunei Poiana Mare;

                   -Biroului Urbanism;

                   -Serviciului Buget, Financiar,  Contabilitate;

                   -Mass-media.

          Art.5.-Pentru ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc: Marin Vintilă având funcţia de primar, Claudiu Buzatu având funcţia de  viceprimar, cât şi biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 30.09.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                            CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă