HOTARIREA Nr. 52/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 52/29.10.2014

 

 

Privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Olaru Viorel

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.  13224/29.10.2014,  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Luând în considerare adresele Partidului National Liberal– Filiala Teritoriala  Dolj nr. 942/08.09.2014 si 2031/27.10.2014, prin care se  comunicam faptul ca dl. consilier Olaru Viorel a fost exclus din Partidul National Liberal;

          In baza  art. 9,alin2, lit h1 si art. 12, alin. 1 din  Legea nr.  393/2004, modificată,

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al d-lui Olaru Viorel.

          Art.2.-Se declară vacant postul de consilier.

          Art..3.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de secretarul comunei Gheorghe Gligă.

 

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă