HOTARIREA Nr. 53/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 53/29.10.2014

 

 

  Privind împuternicirea primarului comunei Poiana Mare, dl. Vintilă Marin, pentru  implementarea proiectului  «Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi»

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014, in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 12599/21.10.2014,   procesul verbal al acestei sedinte siH.C.L. nr. 3/23.01.2014;

        În baza art. 36, alin. 2 , lit. ,,b”, art. 37,  art. 63 alin 3 lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:    

         

          Art.1.-Se împuterniceşte primarul comunei Poiana Mare, dl. Vintilă Marin, pentru  implementarea proiectului  «Modernizare Cămin Cultural Tunarii Vechi» , proiect derulat prin programul FEADR.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de  primarul comunei   Vintilă Marin.

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă