HOTARIREA Nr. 54/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 54/29.10.2014

 

 

Privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Poiana Mare,

domnul Vintilă Marin pentru a susține și vota în Adunarea Generală

 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

 modificarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa

 și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.,

 

 

            Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                        Convocat azi, 29.10.2014, in sedinta ordinară;

            Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 12611/21.10.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

             În conformitate cu prevederile art. 6, din legea 241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare coroborat cu prevederile art. 36, alin. (2), d) și e); alin.(6), lit. a), pct. 14;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

           

            Art. 1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local  Poiana Mare, domnul Vintilă Marin pentru a susține și vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia modificarea art. 216 din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. care va avea următorul conținut :

 

" Art. 216 (1) Cantitatea de apa meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină conform prevederilor SR 1846-2:2006, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de utilizator, conform formulei :

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K, unde:

SC = suprafața totală construită;

SN = suprafața totală neconstruită;

C1 = 0,90 (media coeficienților de scurgere pentru suprafețe construite);

C2 = 0,12 (media coeficienților de scurgere pentru suprafețe neconstruite);

K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp).

            (2) În cadrul contractelor de furnizare se va evidenția formula de determinare precizată mai sus.

            (3) Pentru toți utilizatorii persoane fizice și juridice, nu se facturează cantitățile de apă meteorică preluate în rețelele publice de canalizare.”

Art. 2. Primarul comunei Poiana Mare, dl. Vintilă Marin, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                                                                Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                                       la Poiana Mare       

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă