HOTARIREA Nr. 55/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 55/29.10.2014

 

Privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

cu suma de 26.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 12361/16.10.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           Având în vedere  adresa  Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  Craiova nr. CV 98004;

        În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

         

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  cu suma de   26.000 lei, în următoarea formă:

                   -se micşorează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ, cap.  11.02.02 cu  suma de   26.000 lei;

                   -se micşorează cheltuielile de personal la cap. 65.02 ,,Învăţământ”, cu  suma de   26.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă