HOTARIREA Nr. 57/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 57/29.10.2014

 

Privind aprobarea  reevaluării activelor fixe corporale

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014, in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 10915/19.09.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  O.G. nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi a OMFP nr. 3471/1999;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

         

          Art.1.-Se aprobă reevaluarea activelor fixe corporale (terenuri, clădiri, străzi) şi aprobarea sumei de  15000 lei ce va reprezenta cheltuielile cu această operaţiune. 

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                         

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă