HOTARAREA NR. 2/09.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 2/09.01.2014

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea caminului cultural din localitatea Tunarii Vechi – “Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi”

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 09.01.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 56/07.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “d”, coroborate cu cele ale art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba:

- necesitatea si oportunitatea investitiei (conform studiului de fezabilitate Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi – comuna Poiana Mare, judetul Dolj, cu nr. 10/2013), destinat unui numar de 1.038 de locuitori ai comunei Poiana Mare;

- proiectul de finantare “Modernizare Camin Cultural Tunarii Vechi” si cheltuielile legate de proiect (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile ale proiectului, inclusiv cheltuieli conexe), resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.

Art. 2 – Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate.