HOTARAREA NR. 55/15.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

HOTARAREA NR. 55/15.10.2013
Privind aprobarea sumei de 20.000 lei din bugetul local si suma de 594.000 lei de la APIA, pentru achizitionarea unei autospeciale pentru incendii

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;
Convocat azi, 15.10.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10729/09.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;
Avand in vedere:

- referatul nr. 10456/02.10.2013, intocmit de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu;
- referatul nr. 10488/03.10.2013, intocmit de d-na Popara Ileana;

In baza art.36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala, HOTARASTE: Art.1.
– Se aproba suma de 20.000 lei din bugetul local si suma de 130.000 lei de la APIA, pentru achizitionarea unei autospeciale pentru incendii, si suma de 464.000 lei pentru procurare tractor pasune. Art.2.
– Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei si biroul contabilitate.